Genomics

Dataset Information

118

Amorphotheca resinae ATCC 22711 isolate:ATCC 22711


ABSTRACT: Amorphotheca resinae ATCC 22711 transcriptome

ORGANISM(S): Amorphotheca resinae ATCC 22711  

PROVIDER: PRJNA373008 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA250956 | ENA
| PRJNA207866 | ENA
| PRJNA425837 | ENA
| PRJNA425826 | ENA
| PRJNA425827 | ENA
| PRJNA425822 | ENA
| PRJNA425823 | ENA
| PRJNA425834 | ENA
| PRJNA425835 | ENA
| PRJNA425825 | ENA