Genomics

Dataset Information

118

Umbelopsis ramanniana AG strain:AG


ABSTRACT: Umbelopsis ramanniana AG transcriptome

ORGANISM(S): Umbelopsis ramanniana AG  

PROVIDER: PRJNA373021 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA196032 | ENA
| PRJNA442615 | ENA
2015-06-29 | E-GEOD-60075 | ArrayExpress
| PRJNA196355 | ENA
| PRJNA237048 | ENA
| PRJNA341422 | ENA
| PRJNA444926 | ENA
| PRJNA410577 | ENA
2015-06-29 | E-GEOD-60072 | ArrayExpress
| PRJNA283160 | ENA