Genomics

Dataset Information

235

Eucalyptus grandis cultivar:BRASUZ1


ABSTRACT: Gene expression analysis of Eucalyptus grandis Brasuz1 - leaf adult - 080-H02

ORGANISM(S): Eucalyptus grandis  

PROVIDER: PRJNA373603 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA373604 | ENA
| PRJNA373602 | ENA
| PRJNA373606 | ENA
| PRJNA373607 | ENA
| PRJNA373605 | ENA
| PRJNA373599 | ENA
| PRJNA373600 | ENA
| PRJNA373601 | ENA
| PRJNA442324 | ENA
| PRJNA252394 | ENA