Genomics

Dataset Information

235

Christensenella minuta


ABSTRACT: Christensenella minuta:DSM 22607 Genome sequencing

ORGANISM(S): Christensenella minuta  

PROVIDER: PRJNA374621 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA318304 | ENA
| PRJNA318090 | ENA
| PRJNA326054 | ENA
| PRJNA171848 | ENA
| PRJNA373762 | ENA
| PRJNA171952 | ENA
| PRJNA450126 | ENA
| PRJNA239524 | ENA
| PRJNA325364 | ENA
| PRJNA333974 | ENA