Genomics

Dataset Information

176

Lysinibacillus sphaericus strain:DSM 28


ABSTRACT: Whole genome sequencing and assembly of Lysinibacillus sphaericus DSM 28T

ORGANISM(S): Lysinibacillus sphaericus  

PROVIDER: PRJNA376811 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA36203 | ENA
2014-04-01 | E-GEOD-54682 | ArrayExpress
| GSE96838 | GEO
| PRJNA315681 | ENA
| PRJNA246146 | ENA
| PRJNA186959 | ENA
| PRJNA417958 | ENA
| PRJNA219242 | ENA
| PRJNA397502 | ENA
| PRJNA253155 | ENA