Genomics

Dataset Information

0

Proteus vulgaris strain:CICC


ABSTRACT: Proteus vulgaris strain:CICC Genome sequencing

ORGANISM(S): Proteus vulgaris  

PROVIDER: PRJNA381317 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA252768 | ENA
| PRJNA458750 | ENA
| PRJNA390688 | ENA
| PRJNA73283 | ENA
| PRJNA221127 | ENA
| PRJNA244574 | ENA
| PRJNA419796 | ENA
| PRJEB248 | ENA
| PRJEB9439 | ENA
| PRJEB9438 | ENA