Genomics

Dataset Information

0

Grammothele lineata strain:SDL-CO-2015-1


ABSTRACT: Grammothele lineata strain:SDL-CO-2015-1 Genome sequencing

ORGANISM(S): Grammothele lineata  

PROVIDER: PRJNA381324 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA329355 | ENA
2016-03-16 | MSV000079588 | MassIVE
| PRJNA335581 | ENA
| PRJNA294345 | ENA
| PRJNA305383 | ENA
| GSE101786 | GEO
| PRJNA333626 | ENA
2015-04-12 | E-GEOD-67769 | ArrayExpress
| PRJNA355571 | ENA
| PRJNA295799 | ENA