Genomics

Dataset Information

294

Trichodesmium


ABSTRACT: Trichodesmium holobiont Raw sequence reads

ORGANISM(S): Trichodesmium  

PROVIDER: PRJNA381915 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA312342 | ENA
| PRJNA328515 | ENA
2020-05-08 | PXD016225 | Pride
| GSE99896 | GEO
| GSE86979 | GEO
| GSE86991 | GEO
| PRJNA314461 | ENA
| PRJNA328798 | ENA
| PRJNA328793 | ENA
| PRJNA237745 | ENA