Genomics

Dataset Information

235

Pseudomonas sp. IB20


ABSTRACT: Pseudomonas sp. IB20 Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. IB20  

PROVIDER: PRJNA382312 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA440796 | ENA
| PRJNA414267 | ENA
| PRJNA440793 | ENA
| PRJNA279658 | ENA
| PRJNA342351 | ENA
| PRJNA215329 | ENA
| PRJNA319964 | ENA