Genomics

Dataset Information

0

Chrysomya rufifacies


ABSTRACT: Chrysomya rufifacies sex determination arrhenogenic adults

ORGANISM(S): Chrysomya rufifacies  

PROVIDER: PRJNA385184 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA287123 | ENA
| PRJNA182821 | ENA
| PRJNA287124 | ENA
| PRJNA267753 | ENA
| PRJNA182867 | ENA
| PRJNA182835 | ENA
| PRJNA182859 | ENA
| PRJNA182804 | ENA
| PRJNA182208 | ENA
| PRJNA312093 | ENA