Genomics

Dataset Information

10

Escherichia coli strain:strain Z247


ABSTRACT: Escherichia coli genome sequencing

ORGANISM(S): Escherichia coli  

PROVIDER: PRJNA386074 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
GCA_002142715.1_sequence_report.txt Txt
Items per page:
1 - 1 of 1
altmetric image

Publications

Coexistence of MCR-1 and NDM-1 in Clinical Escherichia coli Isolates.

Zheng Beiwen B   Dong Huihui H   Xu Hao H   Lv Jifang J   Zhang Jing J   Jiang Xiawei X   Du Yu Y   Xiao Yonghong Y   Li Lanjuan L  

Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America 20160809 10


Similar Datasets

2015-01-01 | S-EPMC4395058 | BioStudies
2018-01-01 | S-EPMC5843723 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3593317 | BioStudies
2015-01-01 | S-EPMC4447917 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5454205 | BioStudies
2018-01-01 | S-EPMC5764933 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3587951 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5399273 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC5054324 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5323613 | BioStudies