Genomics

Dataset Information

0

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis


ABSTRACT: Eucalyptus is a commercially important forest tree of family Myrtaceae.

PROVIDER: PRJNA38639 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA39105 | ENA
| PRJNA38655 | ENA
2018-01-01 | S-EPMC5997730 | BioStudies
2019-01-01 | S-EPMC6399404 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC5122032 | BioStudies
2012-01-01 | S-EPMC3416674 | BioStudies
2011-01-01 | S-EPMC3060884 | BioStudies
| PRJNA80497 | ENA
| PRJNA262843 | ENA
2011-12-31 | E-GEOD-31696 | ArrayExpress