Genomics

Dataset Information

0

Biogas fermenter metagenome


ABSTRACT: biogas fermenter metagenome Metagenomic assembly

ORGANISM(S): biogas fermenter metagenome  

PROVIDER: PRJNA386520 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA378243 | ENA
| PRJNA384251 | ENA
| PRJNA362265 | ENA
| PRJNA325201 | ENA
| PRJNA354067 | ENA
| PRJNA45795 | ENA
| PRJNA302198 | ENA
| PRJNA244755 | ENA
| PRJNA342105 | ENA
| PRJNA301928 | ENA