Genomics

Dataset Information

294

Food fermentation metagenome


ABSTRACT: food fermentation metagenome Targeted loci

ORGANISM(S): food fermentation metagenome  

PROVIDER: PRJNA394864 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA377517 | ENA
| PRJNA265030 | ENA
| PRJNA411925 | ENA
| PRJNA255141 | ENA
| PRJNA322016 | ENA
| PRJNA474271 | ENA
| PRJNA420912 | ENA
| PRJNA428148 | ENA
| PRJNA320005 | ENA
| PRJNA476316 | ENA