Genomics

Dataset Information

0

Wastewater metagenome


ABSTRACT: Wastewater metagenome Targeted loci environmental

ORGANISM(S): wastewater metagenome  

PROVIDER: PRJNA397787 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA326159 | ENA
| PRJNA74495 | ENA
| PRJNA248244 | ENA
| PRJNA251787 | ENA
| PRJNA238951 | ENA
| PRJNA211825 | ENA
| PRJNA205073 | ENA
2014-01-15 | E-GEOD-54055 | ArrayExpress
| PRJNA351231 | ENA
| PRJNA389999 | ENA