Genomics

Dataset Information

0

Zymomonas mobilis strain:ZM401


ABSTRACT: Zymomonas mobilis mobilis ZM401 transcriptome - 4GAN1.5D

ORGANISM(S): Zymomonas mobilis  

PROVIDER: PRJNA410442 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA410444 | ENA
| PRJNA409786 | ENA
| PRJNA409783 | ENA
| PRJNA410435 | ENA
| PRJNA410436 | ENA
| PRJNA410440 | ENA
| PRJNA409779 | ENA
| PRJNA409787 | ENA
| PRJNA410443 | ENA
| PRJNA410437 | ENA