Genomics

Dataset Information

0

Soil metagenome


ABSTRACT: soil metagenome Genome sequencing and assembly

PROVIDER: PRJNA420151 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2019-01-01 | S-EPMC6513849 | BioStudies
2011-01-01 | S-EPMC3067229 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC5069762 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7659138 | BioStudies
2012-01-01 | S-EPMC3421212 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5264255 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5706307 | BioStudies
1000-01-01 | S-EPMC3498926 | BioStudies
2019-01-01 | S-EPMC6879543 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3831634 | BioStudies