Genomics

Dataset Information

0

Caulochytrium protostelioides strain:ATCC 52028 | isolate:ATCC 52028


ABSTRACT: Caulochytrium protostelioides ATCC52028 - #9 genome sequencing

PROVIDER: PRJNA421607 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA421604 | ENA
| PRJNA421603 | ENA
| PRJNA421608 | ENA
| PRJNA421601 | ENA
| PRJNA421602 | ENA
| PRJNA421606 | ENA
| PRJNA421605 | ENA
| PRJNA263056 | ENA
| PRJNA421782 | ENA
2014-01-01 | S-EPMC4172279 | BioStudies