Genomics

Dataset Information

0

Brachypodium stacei cultivar:TE4.3 x ABR114


ABSTRACT: Brachypodium stacei TE4.3 x Brachypodium stacei ABR114 reseqeuncing - 579F2P2 genome sequencing

ORGANISM(S): Brachypodium stacei  

PROVIDER: PRJNA424350 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2016-01-01 | S-EPMC5147888 | BioStudies
| PRJNA424356 | ENA
| PRJNA426534 | ENA
| PRJNA424352 | ENA
| PRJNA424362 | ENA
| PRJNA424348 | ENA
| PRJNA424337 | ENA
| PRJNA424344 | ENA
| PRJNA424335 | ENA
| PRJNA424336 | ENA