Genomics

Dataset Information

0

Brachypodium stacei cultivar:TE4.3 x ABR114


ABSTRACT: Brachypodium stacei TE4.3 x Brachypodium stacei ABR114 reseqeuncing - 83F2P1 genome sequencing

ORGANISM(S): Brachypodium stacei  

PROVIDER: PRJNA426568 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2016-01-01 | S-EPMC5147888 | BioStudies
| PRJNA424448 | ENA
| PRJNA424343 | ENA
| PRJNA424332 | ENA
| PRJNA424476 | ENA
| PRJNA424478 | ENA
| PRJNA424446 | ENA
| PRJNA424447 | ENA
| PRJNA424445 | ENA
| PRJNA424383 | ENA