Genomics

Dataset Information

0

Pyropia haitanensis


ABSTRACT: Pyropia haitanensis Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pyropia haitanensis  

PROVIDER: PRJNA430325 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA428906 | ENA
| PRJNA283025 | ENA
| PRJNA282903 | ENA
| PRJNA181961 | ENA
| PRJNA195430 | ENA
| PRJNA160325 | ENA
| PRJNA283027 | ENA
| PRJNA386620 | ENA
| PRJNA246113 | ENA
| PRJNA202453 | ENA