Genomics

Dataset Information

0

Macrobrachium nipponense


ABSTRACT: Macrobrachium nipponense Genome sequencing

ORGANISM(S): Macrobrachium nipponense  

PROVIDER: PRJNA430342 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| GSE74684 | GEO
| PRJNA445627 | ENA
| PRJNA343992 | ENA
| PRJNA445628 | ENA
| PRJNA343715 | ENA
| PRJNA437347 | ENA
| PRJNA278787 | ENA
2016-03-02 | E-GEOD-78788 | ArrayExpress
| PRJNA343714 | ENA
| PRJNA356490 | ENA