Genomics

Dataset Information

0

Xanthomonas citri pv. glycines strain:EB08


ABSTRACT: Xanthomonas citri pv. glycines strain:EB08 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA431457 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

1000-01-01 | S-EPMC3370635 | BioStudies
2004-01-01 | S-EPMC305769 | BioStudies
2014-01-01 | S-EPMC4045669 | BioStudies
2003-01-01 | S-EPMC154065 | BioStudies
2012-01-01 | S-EPMC3366940 | BioStudies
| PRJNA777707 | ENA
| PRJNA556102 | ENA
| PRJNA556107 | ENA
| PRJNA556099 | ENA
| PRJNA556081 | ENA