Genomics

Dataset Information

176

Bacillus velezensis strain:CGMCC 11640


ABSTRACT: Bacillus velezensis strain:CGMCC 11640 Genome sequencing

ORGANISM(S): Bacillus velezensis  

PROVIDER: PRJNA432489 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA196467 | ENA
| PRJNA403940 | ENA
| PRJNA200105 | ENA
| PRJNA431021 | ENA
| PRJNA431145 | ENA
| PRJNA395123 | ENA
| PRJNA431147 | ENA
| PRJNA451464 | ENA
| PRJNA383101 | ENA
| PRJNA253035 | ENA