Genomics

Dataset Information

202

Solimonas sp. HR-BB


ABSTRACT: Solimonas sp. HR-BB Genome sequencing

ORGANISM(S): Solimonas fluminis  

PROVIDER: PRJNA432870 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA219512 | ENA
| PRJNA434612 | ENA
| PRJNA430423 | ENA
| PRJNA431933 | ENA
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA303480 | ENA
| PRJNA195810 | ENA
| PRJNA195811 | ENA
| PRJEB4615 | ENA
| GSE11694 | GEO