Genomics

Dataset Information

0

Gadus morhua strain:NEAC_001


ABSTRACT: The Atlantic cod, Gadus morhua, overview

PROVIDER: PRJNA43385 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2011-03-24 | E-MTAB-121 | ArrayExpress
| PRJNA78311 | ENA
2011-06-15 | E-TABM-1156 | ArrayExpress
| PRJNA252437 | ENA
2010-08-16 | E-TABM-1040 | ArrayExpress
| PRJNA273805 | ENA
2010-11-05 | GSE22312 | GEO
2012-11-01 | E-MTAB-1209 | ArrayExpress
2010-11-05 | E-GEOD-22312 | ArrayExpress
| PRJNA168559 | ENA