Genomics

Dataset Information

294

Sinimarinibacterium flocculans strain:DSM 104150


ABSTRACT: Sinimarinibacterium flocculans DSM 104150 genome sequencing

ORGANISM(S): Sinimarinibacterium flocculans  

PROVIDER: PRJNA442665 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA188889 | ENA
| PRJNA189130 | ENA
| PRJNA205218 | ENA
2014-05-28 | E-GEOD-58002 | ArrayExpress
| GSE77273 | GEO
2011-06-27 | E-GEOD-26778 | ArrayExpress
| PRJNA204104 | ENA
2014-01-24 | E-GEOD-54324 | ArrayExpress
| GSE98953 | GEO
2019-01-14 | E-MTAB-7487 | ArrayExpress