Genomics

Dataset Information

235

Paenibacillus polymyxa strain:KP10


ABSTRACT: Paenibacillus polymyxa strain:KP10 Genome sequencing

ORGANISM(S): Paenibacillus polymyxa  

PROVIDER: PRJNA449134 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA274878 | ENA
| PRJNA471121 | ENA
| PRJNA261104 | ENA
| PRJNA322748 | ENA
| PRJNA202957 | ENA
| PRJNA230571 | ENA
| PRJNA225496 | ENA
| PRJNA326860 | ENA
| PRJNA294076 | ENA
| PRJNA171204 | ENA