Genomics

Dataset Information

235

Pseudomonas sp. NDM


ABSTRACT: Pseudomonas sp. NDM Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. NDM  

PROVIDER: PRJNA450626 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA473262 | ENA
| PRJNA459501 | ENA
| PRJNA472358 | ENA
| PRJNA450627 | ENA
| PRJNA440798 | ENA
| PRJNA382312 | ENA
| PRJNA414267 | ENA