Genomics

Dataset Information

0

Dictyostelium intermedium


ABSTRACT: A social amoeba related to model organism Dictyostelium discoideum

PROVIDER: PRJNA45943 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA45939 | ENA
| PRJNA43123 | ENA
2017-04-04 | PXD004897 | Pride
2018-05-31 | E-MTAB-6000 | ArrayExpress
2009-09-24 | E-TABM-509 | ArrayExpress
2013-06-14 | E-GEOD-45555 | ArrayExpress
| PRJNA113533 | ENA
2016-04-13 | E-GEOD-68063 | ArrayExpress
2008-07-09 | E-TABM-464 | ArrayExpress
2007-10-17 | GSE8755 | GEO