Genomics

Dataset Information

0

Ruminiclostridium thermocellum strain:LL1004


ABSTRACT: Ruminiclostridium thermocellum LL1004 transcriptomics - 015_CIII_30_04_2014_LL1004-v2 transcriptome

ORGANISM(S): Hungateiclostridium thermocellum  

PROVIDER: PRJNA459457 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA459445 | ENA
| PRJNA460720 | ENA
| PRJNA459468 | ENA
| PRJNA459435 | ENA
| PRJNA460721 | ENA
| PRJNA459439 | ENA
| PRJNA460723 | ENA
| PRJNA459470 | ENA
| PRJNA460728 | ENA
| PRJNA459451 | ENA