Genomics

Dataset Information

0

Ruminiclostridium thermocellum strain:LL1004


ABSTRACT: Ruminiclostridium thermocellum LL1004 transcriptomics - 015_CIII_30_04_2014_LL1004-v2 transcriptome

ORGANISM(S): Hungateiclostridium thermocellum  

PROVIDER: PRJNA459457 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA460742 | ENA
| PRJNA460720 | ENA
| PRJNA459478 | ENA
| PRJNA460710 | ENA
| PRJNA460740 | ENA
| PRJNA460730 | ENA
| PRJNA460741 | ENA
| PRJNA459459 | ENA
| PRJNA460713 | ENA
| PRJNA460725 | ENA