Genomics

Dataset Information

0

Pseudomonas sp. CFBP13528


ABSTRACT: Pseudomonas sp Genome sequencing and assembly CFBP13528

ORGANISM(S): Pseudomonas sp. CFBP13528  

PROVIDER: PRJNA459501 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA342848 | ENA
2013-03-28 | E-GEOD-45559 | ArrayExpress
| EGAD00010000262 | EGA
| PRJNA343810 | ENA
| PRJNA450627 | ENA
| PRJNA472358 | ENA
| PRJNA382312 | ENA
| PRJNA423084 | ENA
| PRJNA472241 | ENA
| PRJNA319964 | ENA