Genomics

Dataset Information

0

Escherichia coli breed:DH5a


ABSTRACT: Escherichia coli breed:DH5a Proteome

PROVIDER: PRJNA471563 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA471561 | ENA
| PRJNA464251 | ENA
| PRJNA259926 | ENA
| PRJNA521426 | ENA
| PRJNA471560 | ENA
2016-01-01 | S-EPMC5058344 | BioStudies
| GSE20996 | GEO
2010-06-05 | E-GEOD-20996 | ArrayExpress
2006-01-01 | S-EPMC1489533 | BioStudies
2013-07-12 | E-GEOD-48776 | ArrayExpress