Genomics

Dataset Information

0

Camellia nitidissima strain:JHC | isolate:JHC


ABSTRACT: Camellia nitidissima strain:JHC | isolate:JHC Genome sequencing and assembly

ORGANISM(S): Camellia nitidissima  

PROVIDER: PRJNA472132 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA392948 | ENA
| PRJNA448463 | ENA
| PRJNA394194 | ENA
| PRJNA393906 | ENA
| PRJNA389977 | ENA
| PRJNA392895 | ENA
| PRJNA472131 | ENA
2017-05-21 | ST000782 | MetabolomicsWorkbench
| PRJNA433795 | ENA
| PRJNA413569 | ENA