Genomics

Dataset Information

0

Soil environment


ABSTRACT: soil environment Targeted loci environmental

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA472261 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA298664 | ENA
| PRJNA296889 | ENA
| PRJNA302686 | ENA
| PRJNA308607 | ENA
| PRJNA295419 | ENA
| PRJNA387117 | ENA
| PRJNA454283 | ENA
| PRJNA430075 | ENA
| PRJNA295118 | ENA
| PRJNA338717 | ENA