Genomics

Dataset Information

0

Stewartia micrantha isolate:micrantha


ABSTRACT: Stewartia micrantha isolate:micrantha Genome sequencing and assembly

PROVIDER: PRJNA482560 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA532266 | ENA
2020-01-01 | S-EPMC6969026 | BioStudies
2018-01-01 | S-EPMC5893959 | BioStudies
| PRJNA484290 | ENA
| PRJNA484292 | ENA
| PRJNA483563 | ENA
| PRJNA483566 | ENA
| PRJNA484056 | ENA
| PRJNA484051 | ENA
| PRJNA482541 | ENA