Genomics

Dataset Information

0

Tachypleus tridentatus isolate:NWPU-2018


ABSTRACT: Tachypleus tridentatus isolate:NWPU-2018 Genome sequencing and assembly

PROVIDER: PRJNA505565 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2019-01-01 | S-EPMC6390705 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7011531 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC4711587 | BioStudies
| PRJNA510236 | ENA
| PRJNA472199 | ENA
| PRJNA214021 | ENA
| PRJNA213890 | ENA
2014-01-01 | S-EPMC4007361 | BioStudies
| PRJDB7686 | ENA
2018-01-01 | S-EPMC6025575 | BioStudies