Genomics

Dataset Information

0

Lake water metagenome


ABSTRACT: Enriched cells from freshwater, Lake Mendota, Wisconsin, United States - Mendota 18 mini-metagenome -19

PROVIDER: PRJNA525503 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA525502 | ENA
| PRJNA525465 | ENA
| PRJNA525492 | ENA
| PRJNA525496 | ENA
| PRJNA525505 | ENA
| PRJNA525510 | ENA
| PRJNA525512 | ENA
| PRJNA525504 | ENA
| PRJNA525497 | ENA
| PRJNA525499 | ENA