Other

Dataset Information

1K

Neurospora crassa strain:FGSC 21244


ABSTRACT: Neurospora crassa FGSC 21244 gene expression profiling - XL-GCN4KO-GCN4WT+3-AT-3 transcriptome

PROVIDER: PRJNA538695 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR9027616_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR9027616_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 2 of 2

Similar Datasets

| PRJNA538693 | ENA
| PRJNA538694 | ENA
| S-EPMC4384475 | BioStudies
| PRJNA538704 | ENA
| PRJNA538703 | ENA
| PRJNA538702 | ENA
| PRJNA538691 | ENA
| PRJNA538692 | ENA
| PRJNA538690 | ENA
| PRJNA538715 | ENA