Genomics

Dataset Information

0

Gasterosteus aculeatus


ABSTRACT: Gasterosteus aculeatus Raw sequence reads

PROVIDER: PRJNA549360 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR9317390.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR9317400.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR9317410.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR9317420.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR9317430.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 73

Similar Datasets

| PRJNA704280 | ENA
| PRJNA301622 | ENA
| PRJNA817082 | ENA
| PRJNA284945 | ENA
| PRJNA340327 | ENA
| PRJNA436966 | ENA
| PRJNA282842 | ENA
| PRJNA356495 | ENA
| PRJNA295173 | ENA
| PRJNA310337 | ENA