Genomics

Dataset Information

0

Pichia kudriavzevii strain:IO_107


ABSTRACT: Issatchenkia orientalis IO_107 Resequencing

PROVIDER: PRJNA571237 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR10418133_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR10418133_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 2 of 2

Similar Datasets

| PRJNA571186 | ENA
| PRJNA571353 | ENA
| PRJNA571354 | ENA
| PRJNA571335 | ENA
| PRJNA571357 | ENA
| PRJNA571342 | ENA
| PRJNA571343 | ENA
| PRJNA571344 | ENA
| PRJNA571345 | ENA
| PRJNA571349 | ENA