Genomics

Dataset Information

0

Pichia kudriavzevii strain:IO_112


ABSTRACT: Issatchenkia orientalis IO_112 Resequencing

PROVIDER: PRJNA571242 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR10839597_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR10839597_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 2 of 2

Similar Datasets

| PRJNA571381 | ENA
| PRJNA571243 | ENA
| PRJNA571354 | ENA
| PRJNA571358 | ENA
| PRJNA571248 | ENA
| PRJNA571385 | ENA
| PRJNA571231 | ENA
| PRJNA571343 | ENA
| PRJNA571355 | ENA
| PRJNA571246 | ENA