Genomics

Dataset Information

0

Phanerodontia chrysosporium strain:PR-78


ABSTRACT: Phanerochaete chrysosporium PR-78 Gene Expression Profiling - PcE1 transcriptome

PROVIDER: PRJNA580849 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA580841 | ENA
| PRJNA581007 | ENA
| PRJNA581012 | ENA
| PRJNA581005 | ENA
| PRJNA581014 | ENA
| PRJNA581006 | ENA
| PRJNA580851 | ENA
| PRJNA580838 | ENA
| PRJNA581015 | ENA
| PRJNA580850 | ENA