Other

Dataset Information

1K

Marinimicrobia bacterium JGI_SA12_E09_071


ABSTRACT: Marinimicrobia bacterium JGI_SA12_E09_071 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA585602 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA585552 | ENA
| PRJNA514985 | ENA
| PRJNA247852 | ENA
| PRJNA247876 | ENA
| PRJNA247865 | ENA
| PRJNA811670 | ENA
| S-EPMC6798728 | BioStudies
| S-EPMC5688066 | BioStudies
| PRJNA234808 | ENA
| PRJNA192481 | ENA