Genomics

Dataset Information

0

Pseudomonas aeruginosa strain:NICED-PA-01


ABSTRACT: Pseudomonas aeruginosa strain:NICED-PA-01 Genome sequencing and assembly

PROVIDER: PRJNA602579 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2000-01-01 | S-EPMC94786 | BioStudies
| PRJNA615643 | ENA
| PRJNA595618 | ENA
| PRJNA489562 | ENA
| PRJNA495451 | ENA
2014-01-01 | S-EPMC4007996 | BioStudies
2012-01-01 | S-EPMC3503104 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5596013 | BioStudies
| PRJNA255834 | ENA
2020-01-01 | S-EPMC7595950 | BioStudies