Genomics

Dataset Information

0

Janthinobacterium lividum isolate:HSC-65S10


ABSTRACT: Janthinobacterium lividum isolate:HSC-65S10 Genome sequencing and assembly

PROVIDER: PRJNA603841 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2015-01-01 | S-EPMC4657372 | BioStudies
2001-01-01 | S-EPMC90382 | BioStudies
2018-01-01 | S-EPMC5909252 | BioStudies
2010-01-01 | S-EPMC6468942 | BioStudies
2019-01-01 | S-EPMC6789884 | BioStudies
| PRJNA76755 | ENA
2020-01-01 | S-EPMC7549134 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC4959476 | BioStudies
| PRJNA263081 | ENA
| PRJNA327173 | ENA