Genomics

Dataset Information

0

Endosymbiont of Riftia pachyptila (vent Mk28)


ABSTRACT: endosymbiont of Riftia pachyptila (vent Mk28) Genome sequencing

ORGANISM(S): endosymbiont of Riftia pachyptila (vent Mk28)  

PROVIDER: PRJNA60891 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA60889 | ENA
| PRJNA60887 | ENA
| GSE55931 | GEO
2015-07-01 | E-GEOD-55991 | ArrayExpress
| GSE93139 | GEO
2016-06-01 | E-GEOD-67894 | ArrayExpress
2018-04-27 | PXD009105 | Pride
2014-12-08 | E-GEOD-63921 | ArrayExpress
| PRJNA233416 | ENA
| PRJNA384468 | ENA