Genomics

Dataset Information

0

Gordonia bronchialis


ABSTRACT: Opportunistic pathogen

PROVIDER: PRJNA60899 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA12340 | ENA
| PRJNA16851 | ENA
| PRJNA39989 | ENA
| PRJNA326681 | ENA
| PRJNA12339 | ENA
| PRJNA13955 | ENA
| PRJNA13948 | ENA
| PRJNA30497 | ENA
2018-09-01 | E-MTAB-6453 | ArrayExpress
| PRJNA61169 | ENA