Genomics

Dataset Information

0

Denitrovibrio acetiphilus


ABSTRACT: Nitrate-reducing bacterium

PROVIDER: PRJNA60929 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA29431 | ENA
2010-05-16 | E-GEOD-18339 | ArrayExpress
2010-01-01 | GSE18339 | GEO
| PRJNA39675 | ENA
| PRJNA172 | ENA
| PRJNA13392 | ENA
| PRJNA118007 | ENA
| PRJNA209710 | ENA
| PRJNA374525 | ENA
| PRJNA29541 | ENA