Genomics

Dataset Information

0

Wetland metagenome


ABSTRACT: Sediment microbial communities from coastal wetland in Texas, United States - D1103S02 metagenome

PROVIDER: PRJNA621488 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2018-01-01 | S-EPMC6036317 | BioStudies
| PRJNA621486 | ENA
| PRJNA621514 | ENA
| PRJNA621515 | ENA
| PRJNA621516 | ENA
| PRJNA621518 | ENA
| PRJNA621519 | ENA
| PRJNA621520 | ENA
| PRJNA621521 | ENA
| PRJNA621522 | ENA